Palestine, Bethlehem, Church of the Nativity with Godbeams, 2012, IMG 6683
Palestine, Bethlehem, Church of the Nativity with Godbeams, 2012, IMG 6683

Palestine, Bethlehem, Church of the Nativity with Godbeams

Return to Travel Photos

More photos from Palestine, Palestine