Thailand, Samut Prakarn Prov, Churning Of The Milk Ocean Figure, 2008, IMG 0843
Thailand, Samut Prakarn Prov, Churning Of The Milk Ocean Figure, 2008, IMG 0843

Thailand, Samut Prakarn Prov, Churning Of The Milk Ocean Figure

Return to Travel Photos

More photos from Thailand, Samut Prakarn